Audyt Stosowania KRI

Rozporządzenie określa minimalne wymagania dla rejestrów publicznych, systemów IT oraz wymiany informacji w postaci elektronicznej.

Krajowe Ramy Interoperacyjności nakładają na podmioty publiczne szereg wymagań. Weryfikujemy i ustalamy czy przyjęte rozwiązania spełniają wymogi określone w przepisach prawa.

Czym jest KRI

 • Celem wprowadzenia Krajowych Ramy Interoperacyjności (KRI) jest stosowanie jednakowych wymagań dla rozwiązań informatycznych, wykorzystywanych przez podmioty wykonujące zadania publiczne. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku.
 • Celem wprowadzenia rozporządzenia jest również zachowanie jednolitości z prawodawstwem UE, w tym przypadku z Europejskimi Ramami Interoperacyjności.
 • Rozporządzenie określa minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i metod wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych.

Kogo dotyczy

 • Obowiązek spełnienia wymagań KRI spoczywa na wszystkich podmiotach realizujących zadania publiczne.

Co i jak badamy?

 • Aplikacje, stosowane zasady interoperacyjności oraz wykorzystywane strony www, również pod kątem zgodności z wymaganiami WCAG 2.0.
 • Analizujemy wewnętrzną dokumentację związaną z RODO (np. Politykę bezpieczeństwa) oraz z IT (np. Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym).
 • Badania hostów,
 • Rozmowy z użytkownikami, wywiady, ankiety,
 • Działania są przeprowadzane w siedzibie klienta.

Co zyskujesz

 • Indywidualny raport, który określa stopień zgodności podmiotu z wymaganiami KRI,
 • Możliwość dostosowania budżetu zakupowego do realnych potrzeb podmiotu,
 • Przyśpieszenie procedur zakupowych,
 • Przyśpieszenie postępowań PZP dzięki przygotowaniu profesjonalnej dokumentacji – minimalizacja ryzyka protestów i postępowań odwoławczych.