Stanowisko RODO dot. przekazania danych Poczcie Polskiej

Odnosząc się do kwestii zgodności z  RODO udostępnienia przez organy jednostek samorządu terytorialnego  danych osobowych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. wskazujemy, co następuje:

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: Ustawa), na gminy jako administratorów danych osobowych, został  nałożony obowiązek udostępniania  danych ze spisu wyborców spółce Poczta Polska S.A., a obowiązek ten związany jest z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. polecającą spółce Poczta Polska S.A. realizację działań polegających na podjęciu i realizacji niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r. w trybie korespondencyjnym.

Ww. przepis Ustawy w powiązaniu z powyższą decyzją Prezesa Rady Ministrów dają podstawę do stwierdzenia, iż istnieje zgodna z RODO przesłanka do legalnego  udostępniania przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego, danych osobowych w postaci spisu wyborców. Należy wskazać, iż taką przesłanką w RODO jest z art. 6 ust. 1 lit. c, który uznaje, iż przetwarzanie (udostępnianie) danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jednocześnie na dopuszczalność, w świetle RODO, udostępnienia danych osobowych Poczcie Polskiej S.A. wskazuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swoim stanowisku z dnia 24 kwietnia 2020 roku. 

Mając na uwadze powyższe, a także pisma kierowane przez Wojewodów do wójtów, burmistrzów i prezydentów, za uprawniony należy uznać pogląd, iż istnieje podstawa prawna umożliwiająca gminom, w sposób zgodny z obowiązującym w zakresie przetwarzania danych osobowych prawem, udostępnienie danych Poczcie Polskiej S.A., przy wniosku tej ostatniej, spełniającym wymogi co do jego formy.
  
Poczta Polska S.A. przesłała ponownie swój wniosek, zmodyfikowany zgodnie z zaleceniami Państwowej Komisji Wyborczej wyrażonymi w piśmie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

W związku z pojawieniem się w sieci wzour pisma kierowanego do urzędów przez obywateli o treści:

„Szanowny Panie,

w związku z informacjami o zamiarze przekazania spisu wyborców przedsiębiorstwu Poczta Polska S.A. informuję, iż nie wyrażam zgody na przekazanie moich danych osobowych. Art. 89 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), zezwalający na przekazywanie danych w celach realizacji zadań publicznych, nie ma zastosowania do czasu uchwalenia i uprawomocnienia przepisów prawa włączających ten podmiot do procesu wyborczego.

Jeśli dojdzie lub doszło do przekazania moich danych osobowych pochodzących ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A., proszę o niezwłoczne przekazanie na piśmie informacji o zakresie przekazanych danych oraz podanie podstawy prawnej przekazania.

Gdyby doszło do przekazania moich danych osobowych Poczcie Polskiej S.A. bez podstawy prawnej lub przed uchwaleniem i wejściem w życie odpowiedniej ustawy, rozważam wystąpienie o ukaranie Pana jako administratora moich danych osobowych oraz o odszkodowanie na mocy art. 79 i 82 rozporządzenia (RODO).

Z poważaniem,"

Przygotowaliśmy odpowiedź, która jest zgodna ze stanowiskiem powyżej.

Odpowiedź

Zachęcamy do pobrania i wykorzystywania

Zespół rodo.pl