Przetwarzanie danych biometrycznych – kara dla szkoły.

W dniu 18 lutego 2020 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) nałożył na Szkołę Podstawową w Gdańsku (Szkoła) karę w wysokości 20 tys. zł.

Nałożenie kary jest bezpośrednio wynikiem wykorzystywania przez Szkołę danych osobowych swoich uczniów (na podstawie zgody rodziców), w postaci odcisków palców dzieci korzystających z usług szkolnej stołówki. PUODO nakazał również Szkole zaprzestanie zbierania tego rodzaju danych i dodatkowo usunięcie dotychczas zebranych w ten sposób danych.

Przy okazji kolejnej już kary nałożonej przez PUODO, pragniemy zwrócić szczególną uwagę na dwie kwestie.

Po pierwsze na zasady przetwarzania danych osobowych w postaci danych biometrycznych, czemu wyraz dał PUODO wskazując, iż cyt. „(…)dane biometryczne z racji swej charakterystyki są szczególnie wrażliwe w świetle podstawowych praw i wolności, dlatego też wymagają szczególnej ochrony. Kontekst ich przetwarzania może powodować poważne ryzyko dla podstawowych praw i wolności, co do zasady zatem takich danych nie powinno się przetwarzać, a wyjątkiem są przesłanki legalizujące ten proces znajdujące się w RODO.”

Po drugie na wykorzystywanie zgody, jako podstawy do przetwarzania danych osobowych,
w okolicznościach w których istnieje inna przesłanka legalizująca ich przetwarzanie, gdzie PUODO stwierdził, iż cyt. „W takiej sytuacji zgoda Rodzica nie może być przesłanką legalizującą przetwarzanie danych biometrycznych, ponieważ zgoda stanowi podstawę legalizującą przetwarzanie danych osobowych jedynie wtedy, gdy nie istnieją inne przesłanki na te przetwarzanie. Uznanie faktu wyrażenia zgody przez rodziców dzieci jako okoliczności legalizującej pobranie od dzieci innych danych niż wskazane przez polskiego prawodawcę, stanowiłoby obejście tych przepisów.”

Zachęcamy do szerszego zapoznania się z informacją PUODO dot. niniejszej sprawy pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/138/1453