Zagadnieniem, które często pojawia się na szkoleniach są „imienne listy pracowników”, tworzone przy wielu różnych okazjach i czy jest to zgodne z RODO?

 „Naruszenie ochrony danych osobowych” – zgodnie z art. 4 pkt 12 RODO jest to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

W dniu 2 stycznia, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował o planach na 2020 rok, odnośnie kontroli sektorowych. W umieszczonym na stronie urzędu komunikacie wymieniono poniższe sektory:

  1. Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, tj. konsulatach i administracji skarbowej.
  2. Banki w zakresie sporządzania kopii/skanów dokumentów tożsamości klientów i potencjalnych klientów
  3. Podmioty korzystające z systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

W przypadku przystępowania do zamówień publicznych i wszelkiego rodzaju przetargów zamawiający ocenia skuteczność złożonych podpisów. Podobnie jak w przypadku podpisywania dokumentów własnoręcznym podpisem, tak podpisanie dokumentu certyfikatem kwalifikowanym sprawdzane jest pod kątem uprawnień osoby podpisującej dokument (czy osoba reprezentująca danego wykonawcę w czasie podpisu oferty była do tego uprawniona) oraz czy podpis został złożony w czasie ważności certyfikatu.

W dniu 1 października 2019 r. w sprawie Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV vs. Planet49 GmbH (C-673/17), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że zgoda na instalowanie plików cookie nie jest ważna jeżeli przechowywanie informacji lub dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej, za pośrednictwem plików cookie, zostało zaakceptowane za pomocą domyślnie zaznaczonego okienka wyboru, którego zaznaczenie użytkownik musi usunąć, aby odmówić udzielenia zgody.

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że skuteczny system ochrony danych charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na zagrożenia oraz sprawnym usuwania ich ewentualnych skutków. Niezbędne są kompleksowe i ciągłe działania na płaszczyźnie prawnej, informatycznej i fizyczno-organizacyjnej, a także systematyczne podnoszenie świadomości pracowników na temat ochrony danych. Często bowiem, mimo wdrożenia procedur, zabezpieczeń fizycznych i informatycznych, nieostrożne postepowanie pracownika może być bardzo kosztowne.