Umiejętność przypinania ekranu w telefonie pozwala go czasowo udostępnić innej osobie. Niezależenie od tego jaki telefon posiadamy, można to zrobić w sposób bezpieczny.

Pieczęć elektroniczna - jest to kwalifikowana usługa zaufania wydawana dla podmiotów posiadających osobowość prawną (np. firmy, instytucje, podmioty publiczne). Umożliwia ona pieczętowanie dowolnych dokumentów, plików przy użyciu jedynie danych firmowych. 

Pieczęć nie zawiera danych osób fizycznych.

Zagadnieniem, które często pojawia się na szkoleniach są „imienne listy pracowników”, tworzone przy wielu różnych okazjach i czy jest to zgodne z RODO?

 „Naruszenie ochrony danych osobowych” – zgodnie z art. 4 pkt 12 RODO jest to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

W dniu 2 stycznia, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował o planach na 2020 rok, odnośnie kontroli sektorowych. W umieszczonym na stronie urzędu komunikacie wymieniono poniższe sektory:

  1. Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, tj. konsulatach i administracji skarbowej.
  2. Banki w zakresie sporządzania kopii/skanów dokumentów tożsamości klientów i potencjalnych klientów
  3. Podmioty korzystające z systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

W przypadku przystępowania do zamówień publicznych i wszelkiego rodzaju przetargów zamawiający ocenia skuteczność złożonych podpisów. Podobnie jak w przypadku podpisywania dokumentów własnoręcznym podpisem, tak podpisanie dokumentu certyfikatem kwalifikowanym sprawdzane jest pod kątem uprawnień osoby podpisującej dokument (czy osoba reprezentująca danego wykonawcę w czasie podpisu oferty była do tego uprawniona) oraz czy podpis został złożony w czasie ważności certyfikatu.